Оприлюднення проектів регуляторних актів

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
проекту розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації»
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.
Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатися до різних адміністративних органів, у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. Іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.
Необхідність прийняття розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації» дасть змогу визначити порядок організації роботи центру, порядок дій адміністраторів центру, забезпечити організаційне поєднання в одному приміщенні дозвільного центру, адміністративних органів, їх посадових і службових осіб, адміністратора, з метою дотримання та реалізації принципів «організаційної єдності», «єдиного вікна» при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. Цілі регулювання
Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.
Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Білозерському районі шляхом створення та функціонування центру надання адміністративних послуг.
Прийняття акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг – адміністратора, державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг, а саме:
– забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором, державним адміністратором;
– забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;
– надасть можливість отримати фахові консультації від експертів – консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні центру надання адміністративних послуг у визначений графіком їх роботи час;
– виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
– запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;
– удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».
Ціль прийняття акту полягає у врегулюванні нормативно-правової бази регуляторного акту – розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 жовтня 2013 року № 551 «Про утворення центру надання адміністративних послуг та затвердження Положення про нього», усуненні проблемних питань, які виникають при застосуванні норм законодавства з питань надання адміністративних послуг  на практиці.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.
Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:
У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, оскільки на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг – адміністратора, державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг.
Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Примірний регламент не завжди враховує всі зміни в законодавстві; кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.
На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.
Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації, яким визначається порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодія із суб’єктами надання адміністративних послуг. Також передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:
– організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
– спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
– забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;
– забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
– визначення конкретних завдань та обов’язків адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг центру надання адміністративних послуг.
Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені:  адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, при організації надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.
На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза –  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.
Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.
Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
Нагляд та контроль за додержанням вимог акту.
Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись районною державною адміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.
Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватися до спеціально уповноваженого органу та опублікуватися у засобах масової інформації.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
 • відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;
 • дотримання принципу організаційної єдності;
 • раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;
 • мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;
 • вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;
 • мінімізація корупційної складової;
 • оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;
 • налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб’єктів звернень;
 • формування в суспільстві позитивного іміджу влади.
На утримання центру надання адміністративних послуг.
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
 • доступність та зручність;
 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;
 • мінімізація часу на очікування в черзі;
 • мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;
 • отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
 • доступ суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.
У суб’єктів господарювання  додаткові витрати не очікуються
Сфера інтересів громадян
 • доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи ЦНАП);
 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна»;
 • мінімізація часу на очікування в черзі;
 • мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;
 • отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
 • доступ суб’єктів звернень до інформації     про стан, хід та результати розгляду їх звернень.
Додаткові витрати не очікуються.

7.Запропонований строк дії регуляторного акту.
Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогоднішній день не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.
У результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватися та вивчатися:
– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг у розрізі суб’єктів господарювання та фізичних осіб;
– кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у центрі надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації;
– розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акту;
– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту;
– кількість наданих адміністративних послуг;
– середній термін розгляду звернення;
– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту.
З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного центру, даних суб’єктів надання адміністративних послуг, та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.
Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акту.
Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.
Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

Начальник відділу економічного
розвитку, торгівлі та інфраструктури
Білозерської районної державної адміністрації              О.Б.Соловей